เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เป็น 0-4410-9773

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๑-๐๒ บ้านโคกกรวด-บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๙ บ้านหลักแดน ตำบลวังชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนตูม หมู่ที่ ๗ บ้านหลักแดน ตำบลวังชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๑-๐๕ บ้านหนองพวง-บ้านภูผาทอง หม่ที่ ๒ บ้านหนองพวง ตําบลวังชมภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมจัดสร้างโรงกำจัดขยะ (31 มี.ค.2560)

ประกาศประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประกาศยกเลิกการประมูลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้าานทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าวังย่างควาย หมู่ที่ 6 คลิ๊ก

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 คลิ๊ก 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหลหลักแดน หมู่ที่ 9 คลิ๊ก

ประกาศประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 คลิ๊ก

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
เรื่อง การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)        - ชำระภาย 30 เมษายน 2560
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด)  - ยื่นแบบแจ้งรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
                                         - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
ภาษีป้าย                              - ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
                                         - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ขอหรือต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตเดิม
สอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง อบต.วังชมภู โทรศัพท์ 044810488 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ยกเลิกแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊ก1 คลิ๊ก 2

 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
เรื่อง การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)        - ชำระภาย 30 เมษายน 2559
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด)  - ยื่นแบบแจ้งรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559
                                         - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
ภาษีป้าย                              - ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559
                                         - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ขอหรือต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตเดิม
สอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง อบต.วังชมภู โทรศัพท์ 044810488 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก
 

  

 

Visitors: 15,667