เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

        ที่ตั้งและอาณาเขต

              องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เลขที่ 171 หมู่ที่ 3 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองปล้อง ถึงหนองพวง ชย 5032 และอยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวแดงไปทางด้านทิศตะตกเฉียงเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 121 ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

             ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

             ทิศใต้        ติดต่อกับตำบลท่าใหญ่และตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังงหวัดชัยภูมิ

             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลถ้ำวัวแดงและตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 

       ภูมิประเทศ

            โดยทั่วไปของตำบลวังชมภู  ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนสลับกับพื้นที่ลุ่มบางส่วน  มีแม่น้ำชีไหลผ่าน จุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลนางแดด ตำบลหนองแวง และตำบลท่าใหญ่  นอกจากนั้นยังมีลำห้วยสายสำคัญ ๆ ได้แก่  ลำห้วยยางกระโหม  ลำห้วยคลองนา  ลำห้วยยางขี้นก  ลำห้วยบง  และลำห้วยซับหลิ่น    ซึ่งลำห้วยดังกล่าว  เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวตำบลวังชมภูตลอดมา  ส่วนทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นพื้นที่ป่าภูเป้ง  ภูใหญ่  และยังมีสัตว์ป่าที่หลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง  ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเนื่องจากพื้นที่มีป่าไม้เป็นจำนวนมาก  ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด

 

     เขตการปกครอง         

           องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีจำนวนหมู่บ้านในที่อยู่ในเขตตำบลวังชมภู  อำเภอหนอง บัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ    จำนวน  11  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านนางแดดโคก                                               หมู่ที่ 7      บ้านโนนตูม

หมู่ที่  2   บ้านหนองพวง                                                  หมู่ที่  8     บ้านทุ่งสว่าง

หมู่ที่ 3    บ้านทรัพย์เจริญ                                                หมู่ที่  9     บ้านหลักแดน

หมู่ที่ 4    บ้านห้วยหัน                                                     หมู่ที่  10   บ้านนางแดดเหนือ

หมู่ที่ 5    บ้านโคกกรวด                                                   หมู่ที่ 11    บ้านไทรงาม

หมู่ที่ 6    บ้านท่าวังย่างควาย

Visitors: 15,630