เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

คณะผู้บริหาร


นายถนอม วายุพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

 
นายพิชัย ชัยมาตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายสุริโย มานะสุวรรณศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู


นายเจริญ สุโพธิ์อามาตย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

Visitors: 15,630