เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

วันขึ้นปีใหม่ไทย

9 เมษายน 2558 อบต.จัดงานวันผู้สูงอายุเพื่อเป็นให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ และมีการรดน้ำ ขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อสืบทอดประเพณีสืบไป
Visitors: 15,434