เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

กุ้งก้ามกราม

โครงการปล่อยกุ้งก้ามกราม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามสู่ธรรมชาติ โดยเลือกปล่อยพันธุ์กุ้งที่สถานีสูบน้ำบ้านนางแดดเหนือ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานปล่อยพันธุ์กุ้งในครั้งนี้
Visitors: 15,630