เว็ปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ .... น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว พืชเขียวปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีบูรณาการ พลังงานทดแทน ดินแดนไดโนเสาร์

ประกาศ 2557

           

                                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

                           เรื่อง การชำระภาษีและขอใบอนุญาตประกิบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2557
 
ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.)        - ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2557
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด)  - ยื่นแบบแจ้งรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557
                                         - ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
ภาษีป้าย                              - ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
                                         - ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ขอหรือต่อใบอนุญาตภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตเดิม
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการคลัง อบต.วังชมภู โทรศัพท์ 044810488 
              
Visitors: 15,630